W czym mogę ci pomóc?

Zasady wykorzystywania danych

Obowiązek Informacyjny RODO

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim skontaktowań telefonicznie – tel. 47-77-153-57, lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są na podstawie zgody, której warunki określa Regulamin dostępny na stronie pyrek.pl/regulamin dotyczącej świadczenia usług przez portal Pyrek.pl, (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niemożnością skorzystania z usługi.
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  6.1 Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu;
  6.2 Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  6.3 Usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  6.4 Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO – jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  6.5. Prawo do przeniesienia danych – prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba zarejestrowana do usługi może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody uzyskanej podczas rejestracji do usługi lub podczas korzystania z usługi.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl.
 8. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym.